1974 AD Lyrics

Album

  • 2007: On Air
  • 2004: Pinjada Ko Suga
  • 2003: Jangi Nishan
  • 2001: Satapdi