Abaddon Lyrics

Album

  • 2004: Godzina Krzywd
  • 1986: Wet za wet