Alghazanth Album & Lyrics

Album

  • 2013: The Three-Faced Pilgrim
  • 2011: Vinum Intus
  • 2008: Wreath of Thevetat
  • 2004: The Polarity Axiom
  • 2001: Osiris-Typhon Unmasked
  • 2001: Subliminal Antenora
  • 2000: Thy Aeons Envenomed Sanity
  • EP

  • 2013: AdraMelekTaus
  • Artists A to Z: