Haggard Chapter V: Rachmaninov: Choir Lyrics

sponsored links
Bogoroditse Devo, raduysia,
Blagodatnaya Mariye,
Ghospod s'Toboyu.
Blagoslovenna Ti v'zhenah, i blagosloven
Plod chreva Tvoyego,
yako Spasa rodila, yesi dush nashih.

Artists A to Z: