Lady Pank Heroina Lyrics

sponsored links
Urodzi³em siê na nowo
Gdy zapuka³ ktoœ do drzwi
To by³ anio³, dajê s³owo
Wczeœniej nie wiedzia³em nic
By³em gotów do podró¿y
Zakrêci³a mn¹ do cna
By³a jak pos³aniec burzy
Odmieni³a ca³y œwiat

Unoszê siê, przenoszê siê
W ramiona twe opadam
Zwyczajny dzieñ zamieniam w baœñ
I tobie siê spowiadam

Hero, heroina
Hero, heroina
Hero, heroina
Hero, heroina

Nie mówi³em tego jeszcze
Mog³em o niej tylko œniæ
By³a dla mnie jak powietrze
Dzisiaj nie zosta³o nic
Powiedz coœ na do widzenia
Nim za sob¹ zamkniesz drzwi
Nic ju¿ nie mam do stracenia
Tak siê koñcz¹ takie sny

Unoszê siê...

Hero, heroina...

Artists A to Z: