Kantata Takwa Lyrics

Album

  • 1999: Kantata Samsara
  • 1990: Kantata Takwa