Louise Album & Lyrics

Album

  • 2000: Elbow Beach
  • 1997: Woman in Me
  • 1996: Naked
  • Artists A to Z: