Maanam Nic dwa razy Lyrics

sponsored links
Nic dwa razy siê nie zdarza
I dlatego z tej przyczyny
Zrodziliœmy siê bez wprawy
I pomrzemy bez rutyny
Choæbyœmy uczniami byli
Najtêpszymi w szkole œwiata
Nie bêdziemy repetowaæ
¯adnej zimy ani lata

¯aden dzieñ siê nie powtórzy
Nie ma dwóch podobnych nocy
Dwóch tych samych poca³unków
Dwóch tych samych spojrzeñ w oczy nie, nie, nie, nie

Wczoraj kiedy twoje imiê
Ktoœ wymówi³ przy mnie g³oœno
Tak mi by³o jakby ró¿a
Przez otwarte wpad³a okno
Uœmiechniêci, wpó³objêci
Próbujemy szukaæ zgody
Choæ ró¿nimy siê od siebie
Jak dwie krople czystej wody

¯aden dzieñ siê nie powtórzy
Nie ma dwóch podobnych nocy
Dwóch tych samych poca³unków
Dwóch tych samych spojrzeñ w oczy nie, nie, nie, nie
Nic dwa razy siê nie zdarza
I dlatego z tej przyczyny
Zrodziliœmy siê bez wprawy
I pomrzemy bez rutyny

¯aden dzieñ siê nie powtórzy
Nie ma dwóch podobnych nocy
Dwóch tych samych poca³unków
Dwóch tych samych spojrzeñ w oczy nie, nie, nie, nie
Róża Track Listing
CD 1
 • 1 Róża (zdrada i wniebowstąpienie)
 • 2 Zapatrzenie
 • 3 List (to nie hołd)
 • 4 Cafe Maur
 • 5 Bez ciebie umieram
 • 6 Wieje piaskiem od strony wojny
 • 7 Słońce jest okiem Boga
 • 8 Kocham i nienawidzę
 • 9 Owady podniosły skrzydła do lotu
 • 10 Nic dwa razy
 • 11 Mówię do ciebie coś
 • 12 Owady... (... z mewami)
 • Artists A to Z: