Maanam Nocny patrol Lyrics

sponsored links
Nocny patrol czuwa kroczy ochoczo
Zagl¹da do okien rozgl¹da siê wokó³
Wszystko w porz¹dku wiêc od pocz¹tku
Tam gdzie latarnie gdzie swiate³ blask

Oddech zmêczony tupot nerwowy
Sypie siê szk³o
Rozpaczy jêki zduszone krzyki
S¹czy siê z³o

Œpij œpij spokojnie œpij
Oddychaj g³êboko
Œnij ró¿owo œnij

Nocny patrol czuwa wytê¿a wzrok
Szepty krzyki cienie patrol równa krok
Wszystko w porz¹dku wiêc od pocz¹tku
Tam gdzie latarnie gdzie œwiate³ blask
Nocny patrol Track Listing
Cassette 1
 • 1 Nocny patrol
 • 2 Jestem kobietą
 • 3 To tylko tango
 • 4 French is Strange
 • 5 Polskie ulice
 • 6 Eksplozja
 • 7 Zdrada
 • 8 Raz-dwa-raz-dwa
 • 9 Krakowski spleen
 • 10 Miłość jest jak opium
 • Artists A to Z: