Oppressor Album & Lyrics

Album

  • 1998: Elements of Corrosion
  • 1996: Agony
  • 1994: Solstice of Oppression
  • Artists A to Z: