Samantha Mumba Album & Lyrics

Album

  • 2000: Gotta Tell You
  • Artists A to Z: