The Dresden Dolls Album & Lyrics

Album

  • 2006: Yes, Virginia...
  • 2003: The Dresden Dolls
  • EP

  • 2003: The Dresden Dolls EP
  • Artists A to Z: