To-Mera Album & Lyrics

Album

  • 2012: Exile
  • 2008: Delusions
  • 2006: Transcendental
  • EP

  • 2009: Earthbound
  • Artists A to Z: