Vanity Lyrics

Album

  • 1986: Skin on Skin
  • 1984: Wild Animal