Yano Lyrics

Album

  • 1997: Tara
  • 1996: Bawal
  • 1994: Yano
  • EP

  • 2015: Pars Spatti