Lady Pank Zostawcie Titanica Lyrics

sponsored links
Ja wierzê, oni tañcz¹ wci¹¿
Oni ¿yj¹ swoim ¿yciem
I dop³yn¹ tam gdzie chc¹
I wierzê w ich podwodny œwiat
A orkiestra, która gra³a
Do tej chwili gra

Piêkna aktorka
Mierzy koliê sw¹
Kelner siê potkn¹³
Pada twarz¹ w tort

Nieprawda, ¿e ju¿ nie ma ich
Oni p³yn¹, tylko wolniej
Tak jak wolno p³yn¹ sny
I nieprawda, nie znajdziecie ich
Tyle mil ju¿ przep³ynêli
Tyle przetañczyli dni

M³ody milioner
Dziœ zakocha³ siê
Bal ju¿ siê zacz¹³
Wszyscy tañcz¹ - wiêc...
Nie przerywajcie tego !

Zostawcie Titanica !!!
Nie wyci¹gajcie go !
Tam ci¹gle gra muzyka
I oni tañcz¹ wci¹¿

Piêkna aktorka mru¿y oko i...
M³ody milioner puka do jej drzwi
Pozwólcie im œniæ !

Zostawcie Titanica !!!
Nie wyci¹gajcie go !
Tam ci¹gle gra muzyka
A oni w tañcu œni¹

Niezatapialnie œni¹
Nieosi¹galnie œni¹
Nieosi¹galny, niezatapialny sen

Zostawcie Titanica !!!
Nie wyci¹gajcie go !
Tam ci¹gle gra muzyka
A oni w tañcu œni¹

Zostawcie Titanica !!!
Nie wyci¹gajcie go !
Tam ci¹gle gra muzyka
A oni w tañcu œni¹

Niezatapialny sen...

Zostawcie Titanica !
Zostawcie Titanica !
Zostawcie Titanica !
Zostawcie Titanica !

Artists A to Z: